กำหนดการสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT)

กำหนดการสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT)

ครั้งที่ 35

สมัครสอบ วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564
สมัครทางไปรษณีย์ วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564
***รับบัตรเข้าห้องสอบ วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564     เวลา 09.00 - 17.00 น.
วันสอบ วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

ครั้งที่ 36

สมัครสอบ วันเสาร์ที่ 18 กันยายน - วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564
สมัครทางไปรษณีย์ วันจันทร์ที่ 20 กันยายน - วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564
***รับบัตรเข้าห้องสอบ วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564     เวลา 09.00 - 17.00 น.
วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564


ค่าสมัครสอบ

ระดับ 1 ราคา 100 บาท
ระดับ 2 ราคา 200 บาท
ระดับ 3 ราคา 300 บาท
ระดับ 4 ราคา 400 บาท

เวลาสอบ

ระดับ 1 สอบเวลา 09.00 - 09.35 น.
ระดับ 2 สอบเวลา 10.30 - 11.20 น.
ระดับ 3 สอบเวลา 09.00 - 10.00 น.
ระดับ 4 สอบเวลา 10.30 - 11.55 น.ขอรับใบสมัครได้ที่สถาบัน OCA หรือดาวน์โหลดได้ ฟรี ที่ www.OCANihao.com

ที่จอดรถมีจำนวนจำกัด

หลักฐานและคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ (หลักฐานไม่ครบไม่สามารถสมัครได้)

1. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 2 ใบ เขียนชื่อ - นามสกุล ด้านหลังรูป ( ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน )
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ ( อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ใบ )
     (เอกสารใน ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต่อการสมัครสอบ 1 ระดับ)

3. การสมัคร สมัครได้ที่ OCA หรือ สมัครทางไปรษณีย์
4. ค่าสมัครสอบตามอัตราที่กำหนดข้างต้น

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครทางไปรษณีย์
     สามารถสมัครได้ ตามกำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์ของแต่ละรอบ

(จะดูตามตราประทับวันที่ของไปรษณีย์) โดยส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมหลักฐานการสมัคร และ ธนาณัติค่าสมัครสอบในระดับที่ต้องการสอบ + ค่าธรรมเนียมการสมัครทางไปรษณีย์ ท่านละ 100 บาท

ห้ามแนบเงินสดมาพร้อมใบสมัคร
หากเกิดการสูญหาย สถาบันฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
กรณีแนบเงินสด สถาบันฯจะไม่รับสมัครสอบ
สั่งจ่ายในนาม     นางสาวผุสดี คีตวรนาฏ     ไปรษณีย์รองเมือง
และจัดส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครและหลักฐานในการสมัครให้ครบถ้วน   ส่งมาที่
OCA เลขที่ 64/28 ถ.รองเมือง ซ.1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

หลังจากนั้นรอ OCA ส่งเอกสารกลับ (ดังนั้นกรุณาเขียนชื่อ - ที่อยู่ ของท่านให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการจัดส่งเอกสาร) หากล่าช้ากรุณาติดต่อกลับ OCA เพื่อตรวจสอบต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบ กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่
OCA สถาบันเชี่ยวชาญการสอนภาษาจีนระดับมาตรฐานในประเทศไทย โทร. 0-2216-2826-8**** ประกาศผลสอบ ทาง INTERNET หลังจากวันสอบประมาณ 1 เดือน ตาม WEBSITE ที่ปรากฏในบัตรเข้าห้องสอบ สำหรับใบประกาศผลสอบ กรุณาโทรศัพท์สอบถามก่อนเดินทางไปรับ

โครงการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเด็ก (YCT)

สำนักงานส่งเสริมภาษาจีนนานาชาติแห่งประเทศจีน มอบหมายให้โรงเรียนวิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก (OCA) ภายใต้การบริหารงานโดยมูลนิธิไทย-จีน เพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) สำหรับบุคคลทั่วไปนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ให้ดำเนินการจัดสอบ YCT ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยการสอบครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2550

หลังจากสำนักงานส่งเสริมภาษาจีนนานาชาติแห่งประเทศจีน ประสบความสำเร็จในการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) สำหรับบุคคลทั่วไปจึงได้เผยแพร่การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนรูปแบบใหม่ เพื่อวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชนที่ศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้ชื่อโครงการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเด็ก หรือ YCT ซึ่งการสอบรูปแบบนี้เป็นการส่งเสริมเด็กต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการเรียนภาษาจีน และเพิ่มความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาจีน เพื่อยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาจีนและช่วยสร้างความมั่นใจความภาคภูมิใจในการเรียนภาษาจีนของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้การสอบ YCT เป็นที่ยอมรับและมีการจัดสอบในประเทศสิงคโปร์ เกาหลี และ แคนาดาแล้ว

ข้อสอบของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเด็ก แต่ละระดับประกอบด้วย

ระดับ 1 การฟัง 20 ข้อ การอ่าน 15 ข้อ
ระดับ 2 การฟัง 20 ข้อ การอ่าน 20 ข้อ
ระดับ 3 การฟัง 35 ข้อ การอ่าน 25 ข้อ
ระดับ 4 การฟัง 40 ข้อ การอ่าน 30 ข้อ    และ การเขียน 10 ข้อ

ระดับความสามารถในการสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเด็ก

ผู้ที่เรียนภาษาจีน รู้คำศัพท์ประมาณ 80 คำ สามารถสมัครสอบในระดับ 1
ผู้ที่เรียนภาษาจีน รู้คำศัพท์ประมาณ 150 คำ สามารถสมัครสอบในระดับ 2
ผู้ที่เรียนภาษาจีน รู้คำศัพท์ประมาณ 300 คำ สามารถสมัครสอบในระดับ 3
ผู้ที่เรียนภาษาจีน รู้คำศัพท์ประมาณ 600 คำ สามารถสมัครสอบในระดับ 4