กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)    PAPER

ครั้งที่ 111

วันสมัครสอบ วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563
สมัครทางไปรษณีย์ วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
***รับบัตรเข้าห้องสอบ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564
วันสอบ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564

ครั้งที่ 112

วันสมัครสอบ วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 - วันพุธที่ 6 มกราคม 2564
สมัครทางไปรษณีย์ วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 - วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563
***รับบัตรเข้าห้องสอบ วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564
วันสอบ วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

ครั้งที่ 113

วันสมัครสอบ วันเสาร์ที่ 16 มกราคม - วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
สมัครทางไปรษณีย์ วันจันทร์ที่ 18 มกราคม - วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
***รับบัตรเข้าห้องสอบ วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564
วันสอบ วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564

ครั้งที่ 114

วันสมัครสอบ วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ - วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
สมัครทางไปรษณีย์ วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม - วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564
***รับบัตรเข้าห้องสอบ วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
วันสอบ วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

ครั้งที่ 115

วันสมัครสอบ วันเสาร์ที่ 24 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564
สมัครทางไปรษณีย์ วันจันทร์ที่ 26 เมษายน - วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
***รับบัตรเข้าห้องสอบ วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564
วันสอบ วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

รับบัตรสอบได้ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น.เวลาสอบ PAPER

ระดับ 1 เวลา 13.30 - 14.10 น. (40 นาที) ราคา 500 บาท
ระดับ 2 เวลา 09.00 - 09.55 น.( 55 นาที ) ราคา 700 บาท
ระดับ 3 เวลา 13.30 - 15.00 น. (1 ชั่วโมง 30 นาที) ราคา 900 บาท
ระดับ 4 เวลา 09.00 - 10.45 น. (1 ชั่วโมง 45 นาที) ราคา 1,200 บาท
ระดับ 5 เวลา 13.30 - 15.35 น. (2 ชั่วโมง 5 นาที) ราคา 1,600 บาท
ระดับ 6 เวลา 09.00 - 11.20 น. (2 ชั่วโมง 20 นาที) ราคา 2,000 บาท

เวลาสอบพูด

เปิดสอบพูด รอบ 111, 113, 114 ระดับต้น

ระดับกลาง

ระดับสูง
เริ่มเวลา

เริ่มเวลา

เริ่มเวลา
08.00 น.

12.00 น.

16.00 น.
ราคา 500 บาท

ราคา 700 บาท

ราคา 800 บาท


*** ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปทดลองทำข้อสอบได้ที่   www.chinesetest.cn   ที่จอดรถมีจำนวนจำกัด

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระบบใหม่

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระบบใหม่แบ่งการสอบออกเป็น 2 รูปแบบแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง คือ การสอบข้อเขียน และ การสอบพูด โดยการสอบข้อเขียน แบ่งเป็น 6 ระดับ คือ ระดับ 1 - ระดับ 6 และการสอบพูด แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น , ระดับกลาง , ระดับสูง

การสอบข้อเขียน ของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

ระดับ 1 เหมาะสำหรับผู้ที่เข้าใจประโยคและคำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆ เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 150 คำ
ระดับ 2 เหมาะสำหรับผู้ที่เข้าใจประโยคภาษาจีนง่ายๆสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 300 คำ
ระดับ 3 เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน ด้านการเรียน การทำงานเรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 600 คำ
ระดับ 4 เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่หลากหลายมากขึ้น และสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 1,200 คำ
ระดับ 5 เหมาะสำหรับผู้ที่อ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ชมรายการโทรทัศน์ภาษาจีนได้ และสามารถใช้ภาษาจีนกล่าวสุนทรพจน์ได้ เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 2,500 คำ
ระดับ 6 เหมาะสำหรับผู้ที่รับฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างเข้าใจ สามารถใช้ภาษาจีนทั้งภาษาพูดและ ภาษาเขียน แสดงออกทางความคิดของตนเองได้อย่างเข้าใจลึกซึ้ง เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 5,000 คำ

การสอบพูด ของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

ผู้ที่สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป ที่ต้องการสมัครสอบการพูดต้องสมัครแยกจากการสอบข้อเขียนต่างหาก เนื่องจากการสอบพูดในระบบใหม่จะไม่รวมอยู่ในข้อสอบเหมือนกับการสอบระดับสูงในระบบเก่า โดยจะแยกต่างหากโดยใช้เครื่องบันทึกเสียง ซึ่งการสอบพูดแบ่งเป็น ระดับต้น , ระดับกลาง , ระดับสูง

การเปรียบเทียบ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระบบใหม่ กับ ระบบเก่า

ระดับ 1 - 3 เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ในระดับเบื้องต้น
ระดับ 4 เทียบกับ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระบบเก่า ในระดับพื้นฐาน
ระดับ 5 เทียบกับ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระบบเก่า ในระดับต้น - กลาง
ระดับ 6 เทียบกับ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระบบเก่า ในระดับสูง

หลักฐานและคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ (หลักฐานไม่ครบไม่สามารถสมัครได้)

1. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 2 ใบ เขียนชื่อ - นามสกุล ด้านหลังรูป ( ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน )
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ ( อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ใบ )
     (เอกสารใน ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต่อการสมัครสอบ 1 ระดับ)

3. การสมัคร สมัครได้ที่ OCA หรือ สมัครทางไปรษณีย์
4. ค่าสมัครสอบตามอัตราที่กำหนดข้างต้น

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครทางไปรษณีย์
     สามารถสมัครได้ ตามกำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์ของแต่ละรอบ

(จะดูตามตราประทับวันที่ของไปรษณีย์) โดยส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมหลักฐานการสมัคร และ ธนาณัติค่าสมัครสอบในระดับที่ต้องการสอบ + ค่าธรรมเนียมการสมัครทางไปรษณีย์ ท่านละ 100 บาท

ห้ามแนบเงินสดมาพร้อมใบสมัคร
หากเกิดการสูญหาย สถาบันฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
กรณีแนบเงินสด สถาบันฯจะไม่รับสมัครสอบ
สั่งจ่ายในนาม     นางสาวผุสดี คีตวรนาฏ      ไปรษณีย์รองเมือง
และจัดส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครและหลักฐานในการสมัครให้ครบถ้วน   ส่งมาที่
OCA เลขที่ 64/28 ถ.รองเมือง ซ.1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

หลังจากนั้นรอ OCA ส่งเอกสารกลับ (ดังนั้นกรุณาเขียนชื่อ - ที่อยู่ ของท่านให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการจัดส่งเอกสาร) หากล่าช้ากรุณาติดต่อกลับ OCA เพื่อตรวจสอบต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบ กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่
OCA สถาบันเชี่ยวชาญการสอนภาษาจีนระดับมาตรฐานในประเทศไทย โทร. 0-2216-2826-8**** ประกาศผลสอบ ทาง INTERNET หลังจากวันสอบประมาณ 1 เดือน ตาม WEBSITE ที่ปรากฏในบัตรเข้าห้องสอบ สำหรับใบประกาศผลสอบ กรุณาโทรศัพท์สอบถามก่อนเดินทางไปรับ