กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)    PAPER

ครั้งที่ 106

วันสมัครสอบวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม - วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
สมัครทางไปรษณีย์วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
***รับบัตรเข้าห้องสอบวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
วันสอบวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563

ครั้งที่ 107

วันสมัครสอบวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563
สมัครทางไปรษณีย์วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน - วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
***รับบัตรเข้าห้องสอบวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
วันสอบวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563

ครั้งที่ 108

วันสมัครสอบวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม - วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563
สมัครทางไปรษณีย์วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
***รับบัตรเข้าห้องสอบวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563
วันสอบวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

ครั้งที่ 109

วันสมัครสอบวันเสาร์ที่ 19 กันยายน - วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563
สมัครทางไปรษณีย์วันจันทร์ที่ 21 กันยายน - วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563
***รับบัตรเข้าห้องสอบวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563
วันสอบวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

ครั้งที่ 110

วันสมัครสอบวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม - วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563
สมัครทางไปรษณีย์วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม - วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
***รับบัตรเข้าห้องสอบวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563
วันสอบวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

รับบัตรสอบได้ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น.เวลาสอบ PAPER

ระดับ 1เวลา 13.30 - 14.10 น. (40 นาที) ราคา 500 บาท
ระดับ 2 เวลา 09.00 - 09.55 น.( 55 นาที )ราคา 700 บาท
ระดับ 3 เวลา 13.30 - 15.00 น. (1 ชั่วโมง 30 นาที)ราคา 900 บาท
ระดับ 4 เวลา 09.00 - 10.45 น. (1 ชั่วโมง 45 นาที) ราคา 1,200 บาท
ระดับ 5 เวลา 13.30 - 15.35 น. (2 ชั่วโมง 5 นาที)ราคา 1,600 บาท
ระดับ 6 เวลา 09.00 - 11.20 น. (2 ชั่วโมง 20 นาที) ราคา 2,000 บาท

เวลาสอบพูด

เปิดสอบพูด รอบ 106 , 110 ระดับต้น

ระดับกลาง

ระดับสูง
เริ่มเวลา

เริ่มเวลา

เริ่มเวลา
08.00 น.

12.00 น.

16.00 น.
ราคา 500 บาท

ราคา 700 บาท

ราคา 800 บาท


*** ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปทดลองทำข้อสอบได้ที่   www.chinesetest.cn   ที่จอดรถมีจำนวนจำกัด

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระบบใหม่แบ่งการสอบออกเป็น 2 รูปแบบแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง คือ การสอบข้อเขียน และ การสอบพูด โดยการสอบข้อเขียน แบ่งเป็น 6 ระดับ คือ ระดับ 1 - ระดับ 6 และการสอบพูด แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น , ระดับกลาง , ระดับสูง

การสอบข้อเขียน ของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

ระดับ 1เหมาะสำหรับผู้ที่เข้าใจประโยคและคำศัพท์ภาษาจีนง่ายๆ เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 150 คำ
ระดับ 2เหมาะสำหรับผู้ที่เข้าใจประโยคภาษาจีนง่ายๆสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 300 คำ
ระดับ 3เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน ด้านการเรียน การทำงานเรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 600 คำ
ระดับ 4เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่หลากหลายมากขึ้น และสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 1,200 คำ
ระดับ 5เหมาะสำหรับผู้ที่อ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ชมรายการโทรทัศน์ภาษาจีนได้ และสามารถใช้ภาษาจีนกล่าวสุนทรพจน์ได้ เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 2,500 คำ
ระดับ 6เหมาะสำหรับผู้ที่รับฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างเข้าใจ สามารถใช้ภาษาจีนทั้งภาษาพูดและ ภาษาเขียน แสดงออกทางความคิดของตนเองได้อย่างเข้าใจลึกซึ้ง เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 5,000 คำ

การสอบพูด ของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

ผู้ที่สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป ที่ต้องการสมัครสอบการพูดต้องสมัครแยกจากการสอบข้อเขียนต่างหาก เนื่องจากการสอบพูดในระบบใหม่จะไม่รวมอยู่ในข้อสอบเหมือนกับการสอบระดับสูงในระบบเก่า โดยจะแยกต่างหากโดยใช้เครื่องบันทึกเสียง ซึ่งการสอบพูดแบ่งเป็น ระดับต้น , ระดับกลาง , ระดับสูง

การเปรียบเทียบ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระบบใหม่ กับ ระบบเก่า

ระดับ 1 - 3เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)ในระดับเบื้องต้น
ระดับ 4เทียบกับ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระบบเก่าในระดับพื้นฐาน
ระดับ 5เทียบกับ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระบบเก่าในระดับต้น - กลาง
ระดับ 6เทียบกับ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระบบเก่าในระดับสูง

หลักฐานและคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ (หลักฐานไม่ครบไม่สามารถสมัครได้)

1. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้วครึ่ง 2 ใบ เขียนชื่อ - นามสกุล ด้านหลังรูป ( ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน )
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ ( อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ใบ )
     (เอกสารใน ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต่อการสมัครสอบ 1 ระดับ)

3. การสมัคร สมัครได้ที่ OCA หรือ สมัครทางไปรษณีย์
4. ค่าสมัครสอบตามอัตราที่กำหนดข้างต้น

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครทางไปรษณีย์
     สามารถสมัครได้ ตามกำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์ของแต่ละรอบ

(จะดูตามตราประทับวันที่ของไปรษณีย์) โดยส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมหลักฐานการสมัคร และ ธนาณัติค่าสมัครสอบในระดับที่ต้องการสอบ + ค่าธรรมเนียมการสมัครทางไปรษณีย์ ท่านละ 100 บาท

ห้ามแนบเงินสดมาพร้อมใบสมัคร
หากเกิดการสูญหาย สถาบันฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
กรณีแนบเงินสด สถาบันฯจะไม่รับสมัครสอบ
สั่งจ่ายในนาม     นางสาวปวีร์ทิชา รัตน์นันท์ธนา     ไปรษณีย์รองเมือง
และจัดส่งธนาณัติพร้อมใบสมัครและหลักฐานในการสมัครให้ครบถ้วน   ส่งมาที่
OCA เลขที่ 64/28 ถ.รองเมือง ซ.1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330

หลังจากนั้นรอ OCA ส่งเอกสารกลับ (ดังนั้นกรุณาเขียนชื่อ - ที่อยู่ ของท่านให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการจัดส่งเอกสาร) หากล่าช้ากรุณาติดต่อกลับ OCA เพื่อตรวจสอบต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบ กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่
OCA สถาบันเชี่ยวชาญการสอนภาษาจีนระดับมาตรฐานในประเทศไทย โทร. 0-2216-2826-8**** ประกาศผลสอบ ทาง INTERNET หลังจากวันสอบประมาณ 1 เดือน ตาม WEBSITE ที่ปรากฏในบัตรเข้าห้องสอบ สำหรับใบประกาศผลสอบ กรุณาโทรศัพท์สอบถามก่อนเดินทางไปรับ