ตารางเรียนภาษาจีน หลักสูตร ผู้ใหญ่ เทอม 4/63

ตารางเรียนภาษาจีน หลักสูตร ผู้ใหญ่ เทอม 4/63ตารางเรียนภาษาจีน หลักสูตร ผู้ใหญ่ เทอม 4/63 ( วันจันทร์ที่ 17 ส.ค.- วันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค. 2563 )
จันทร์ และ พุธ
18.30 - 21.00 น.
อังคาร และ พฤหัสบดี
09.30-12.00 น.
อังคาร และ พฤหัสบดี
18.30-21.00 น.
เสาร์ และ อาทิตย์
09.30-12.00 น.
เสาร์ (วันเดียว)
13.00-18.00 น.
อาทิตย์ (วันเดียว)
13.00-18.00 น.
เวลาทำการ
C1001 (ต้น1) C4000 (อ.ถงตี๋เฟย) C1001 (ต้น1) C1001 (ต้น1) C1001 (ต้น1) C1001 (ต้น1) วันจันทร์-วันพฤหัสบดี
C1002 (ต้น2) C4000 (อ.ฮั่วเจี้ยนเฟย) C1002 (ต้น2) C1002 (ต้น2) C1002 (ต้น2) C1002 (ต้น2) 09.00-20.30 น.
C1003 (ต้น3) C1003 (ต้น3) C1003 (ต้น3) C1003 (ต้น3) C1003 (ต้น3) วันเสาร์-วันอาทิตย์
C1004 (ต้น4) C1004 (ต้น4) C1004 (ต้น4) C1004 (ต้น4) C1004 (ต้น4) 09.00-17.00 น.
C1005 (ต้น5) C1005 (ต้น5) C1005 (ต้น5) C1005 (ต้น5) C1005 (ต้น5)
C2001 (กลาง1) C2003 (กลาง3) C2002 (กลาง2) C2001 (กลาง1) C2001 (กลาง1) เปิดรับสมัคร
C2003 (กลาง3) C2004 (กลาง4) C2007 (กลาง7) C2002 (กลาง2) C2002 (กลาง2)
C2006 (กลาง6) C2007 (กลาง7) C3005 (สูง5) C2004 (กลาง4) C2003 (กลาง3)
C2010 (กลาง10) C2008 (กลาง8) C3009 (สูง9) C2005 (กลาง5) C2005 (กลาง5) นักเรียนปัจจุบัน
C3002 (สูง2) C2010 (กลาง10) g0001 (เอ็นทรานซ์) C2006 (กลาง6) C2006 (กลาง6)
C3007 (สูง7) C3008 (สูง8) S4102 (การค้าต้น2) C2008 (กลาง8) C2008 (กลาง8) วันเสาร์ที่ 11 ก.ค. - วันอาทิตย์ที่ 19 ก.ค. 2563
C4000 (อ.หวางเจิงฮุย) C4000 (อ.หวางเจิงฮุย) อบรม HSK ระดับ4 (30 ชม.) C2009 (กลาง9) C3005 (สูง5)
S3104 (การค้าต้น4) C4000 (อ.ถงตี๋เฟย) อบรม HSK ระดับ5 (30 ชม.) C2010 (กลาง10) C3007 (สูง7) นักเรียนใหม่
S1001(สนทนาเร่งรัด1) S3101 (การค้าต้น1) C3003 (สูง3) C4000 (อ.เลี่ยวลี่หัว)
S1002 (สนทนาเร่งรัด2) S1001(สนทนาเร่งรัด1) C3005 (สูง5) C4000 (อ.เถียนเฟิง) วันจันทร์ที่ 20 ก.ค. - วันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค. 2563
S1003 (สนทนาเร่งรัด3) S1002 (สนทนาเร่งรัด2) C3006 (สูง6) C4000 (อ.หวางเจิงฮุย)
S1005 (สนทนาเร่งรัด5) C3007 (สูง7) C4000 (อ.หลัวเฮิง) เปิดเรียน
อบรม HSK ระดับ6 (30 ชม.) C3010 (สูง10) C4000 (อ.ไป่หยาง)
C4000 (อ.ไป๋หยาง) C4000 (อ.วังเจียเซิน) วันจันทร์ที่ 17 ส.ค. – วันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค. 2563
C4000 (อ.เถียนเฟิง) S1004 (สนทนาเร่งรัด4) วันหยุด
C4000 (อ.ฮั่วเจี้ยนเฟย) S1005 (สนทนาเร่งรัด5)
C4000 (อ.หวางเจิงฮุย)
C4000 (อ.วิไลวรรณ)
ไม่มีวันหยุด
    เสาร์ (วันเดียว)
09.00-12.00 น.
อาทิตย์ (วันเดียว)
09.00-12.00 น.
เสาร์ (วันเดียว)
14.00-17.00 น.
อาทิตย์ (วันเดียว)
14.00-17.00 น.
www.OCANihao.com
OCA  0-2216-2826-8
   
    D0001(สนทนาธรรมชาติ) D0001(สนทนาธรรมชาติ) P3101(วาดภาพจีน) P3501 (เขียนพู่กันจีน)
  
 
 
หมายเหตุ * วิชาที่ขึ้นต้นด้วย C คือหลักสูตรปกติ แบ่งเป็น  ( 1 เล่ม ใช้เวลาเรียน 40 ชั่วโมง ภายใน 2 เดือน )
หลักสูตรปกติ ระดับต้น 5 เล่ม รหัสวิชา C1001-C1005  ระดับกลาง 10 เล่ม รหัสวิชา C2001-C2010  ระดับสูง 10 เล่ม รหัสวิชา C3001-C3010  สูงพิเศษ รหัสวิชา C4000
* วิชาที่ขึ้นต้นด้วย S แบ่งแป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสนทนาเร่งรัด  (5 เล่ม) รหัสวิชา S1001-S1005  ( 1 เล่ม ใช้เวลาเรียน 40 ชั่วโมง ภายใน 2 เดือน )
หลักสูตรการค้าระหว่างประเทศระดับสูงต้น (5 เล่ม) รหัสวิชา S3101-S3105  ระดับสูงปลาย (5 เล่ม) รหัสวิชา S4101-S4105  ( 1 เล่ม ใช้เวลาเรียน 40 ชั่วโมง ภายใน 2 เดือน )
* วิชาที่ขึ้นต้นด้วย P คือหลักสูตรด้านศิลปะ  หลักสูตรเขียนอักษรพู่กันจีน รหัสวิชา P3501 และ  หลักสูตรวาดภาพพู่กันจีน รหัสวิชา P3101  ( 1 คอร์ส ใช้เวลาเรียน 24 ชั่วโมง ภายใน 2 เดือน )
* หลักสูตรอบรมเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK   ( 1 คอร์ส ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง ภายใน 6 สัปดาห์ )