ระเบียบภายในสถาบัน OCA สำหรับนักศึกษาคอร์ส ONLINE ที่ควรทราบ

ระเบียบภายในสถาบัน OCA
สำหรับสมัคร ONLINE ที่ควรทราบ

ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.OCA  Nihao.com และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

2. โอนค่าเรียน + ค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 300 บาท และค่าจัดส่งตำราเรียน (กรุณาตรวจสอบค่าเรียนกับเจ้าหน้าที่ก่อน) และระบุชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ สำหรับจ่าหน้าซองจัดส่งตำราเรียน
โอนเงินพร้อมเพย์ เลขที่ 006510332340807
หรือ สแกน QR Code
ชื่อบัญชี มูลนิธิ ไทยจีน เพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม/ SINO THAI FOUNDATION / ร.ร.วิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก

3. ส่งใบสมัคร พร้อมรูปบัตรประชาชน และหลักฐานการโอนเงิน ไปที่ E-MAIL : OCANIHAO@gmail.com และรอเจ้าหน้าที่ ตอบ E-MAIL กลับ


นักศึกษาเก่า ผู้ที่เคยเรียนที่สถาบันฯ แม้จะหยุดเรียนไปนาน หากมีความประสงค์จะสมัครONLINE จะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 300 บาท และไม่ต้องกรอกใบสมัครใหม่ โดยให้โอนค่าเรียน แล้วส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแนบรูปบัตรนักศึกษาOCA ระบุ คอร์ส วัน และ เวลา ที่ต้องการเรียน, เบอร์โทรศัพท์ ไปที่ E-MAIL : OCANIHAO@gmail.com


การชำระเงิน การสมัครเรียนทุกครั้งสถาบันฯถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบและตัดสินใจแล้ว ดังนั้นเมื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอค่าเรียนคืนและไม่อนุญาตให้โอน สิทธิ์การเรียนไม่ว่ากรณีใดๆ


ในกรณีที่คอร์สเรียนเปิดไม่ได้ เนื่องจากจำนวนผู้เรียนไม่ครบตามที่สถาบันฯกำหนด ทางสถาบันฯ ยินดีคืนค่าเรียนให้แก่ผู้เรียน โดยนำใบเสร็จค่าเล่าเรียนและตำรา มาดำเนินการคืนค่าเรียน แต่ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 300 บาท


การสมัครเรียนในเทอมต่อไป ต้องลงทะเบียนเรียนภายในวันที่สถาบันฯ กำหนด หากมาลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด ต้องชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า 200 บาท ( ขั้นตอนย้อนไปดู ด้านบน หัวข้อ นักศึกษาเก่า )


หมายเหตุ ระเบียบการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า

Untitled Document