ระเบียบภายในสถาบัน OCA สำหรับนักศึกษาคอร์ส ONLINE ที่ควรทราบ

ระเบียบภายในสถาบัน OCA สำหรับนักศึกษาคอร์ส ONLINE ที่ควรทราบ
( เฉพาะคอร์สที่ขึ้นต้น ด้วย ตัว อักษร O เท่านั้น )

ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. ผู้สมัครสามารถโหลดใบสมัครได้ที่ www.OCA  Nihao.com กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกช่อง

2. โอนค่าเรียน จำนวน 2,000 บาท + ค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 300 บาท รวมเป็นจำนวน 2,300 บาท โอนเงินพร้อมเพย์ เลขที่ 006118929546707 หรือ สแกน QR Code ชื่อบัญชี ร.ร.วิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก

3. ส่งใบสมัคร พร้อมแนบรูปบัตรประชาชน และรูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง แล้วส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดพร้อมหลักฐานการโอนเงินไปที่ E-MAIL : OCANIHAO@gmail.com และรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


นักศึกษาเก่า ผู้ที่เคยเรียนที่สถาบันฯแม้จะหยุดเรียนไปนาน หากมีความประสงค์จะเเรียนคอร์สONLINE จะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 300 บาท และไม่ต้องเขียนใบสมัครใหม่ โดยให้โอนค่าเรียน พร้อมเแนบรูปบัตรนักศึกษาOCA เขียน คอร์ส วัน และ เวลา ที่ต้องการเรียน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่ E-MAIL : OCANIHAO@gmail.com


การชำระเงินการสมัครเรียนทุกครั้งสถาบันฯถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบและตัดสินใจแล้ว ดังนั้นเมื่อชำระค่า ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอค่าเรียนคืนและไม่อนุญาตให้โอน สิทธิ์การเรียนไม่ว่ากรณีใดๆ


ในกรณีที่คอร์สเรียนเปิดไม่ได้ เนื่องจากจำนวนผู้เรียนในแต่ละห้องไม่ครบตามที่สถาบันฯกำหนด ทางสถาบันฯ ยินดีคืนค่าเรียนให้แก่ผู้เรียน โดยนำใบเสร็จค่าเล่าเรียนและตำรา มาดำเนินการคืนค่าเรียน แต่ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่า ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 300 บาท


ตำราเรียน ให้นำหลักฐานการโอนเงินไปรับตำราเรียนได้ที่สถาบันฯ หรือ หากประสงค์จะให้ส่งทางไปรษณีย์ต้องชำระค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS) โดยโอนร่วมมากับค่าลงทะเบียนเรียน ข้างต้น ทั้งนี้หากรับตำราแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืน


การเข้าเรียน นักศึกษาOCAที่เรียนONLINEต้องเข้าเรียนตามรอบวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ไม่สามารถดูวิดีโอย้อนหลังหรือเข้าเรียนในห้องเรียนปกติที่สถาบันฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ


การสมัครเรียนในเทอมต่อไป ต้องลงทะเบียนเรียนภายในวันที่สถาบันฯ กำหนด หากมาลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด ต้องชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า 200 บาท ( ขั้นตอนย้อนไปดู ด้านบน หัวข้อ นักศึกษาเก่า )


หมายเหตุ ระเบียบการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า