ระเบียบภายในสถาบัน OCA สำหรับนักศึกษาคอร์ส ONLINE ที่ควรทราบ

ระเบียบภายในสถาบัน OCA สำหรับนักศึกษาคอร์ส ONLINE ที่ควรทราบ
( เฉพาะคอร์สที่ขึ้นต้น ด้วย ตัว อักษร O เท่านั้น )

ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. ผู้สมัครสามารถโหลดใบสมัครได้ที่ www.OCA  Nihao.com กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกช่อง

2. โอนค่าเรียน จำนวน 2,000 บาท + ค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 300 บาท รวมเป็นจำนวน 2,300 บาท ผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีโรงเรียนวิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก สาขาสะพานกษัตริย์ศึก บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 049-1-13032-5

3. ส่งใบสมัคร พร้อมแนบรูปบัตรประชาชน และรูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง แล้วส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดพร้อมหลักฐานการโอนเงิน ไปที่ E-MAIL : OCANIHAO@gmail.com และรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


นักศึกษาเก่า ผู้ที่เคยเรียนที่สถาบันฯ แม้จะหยุดเรียนไปนาน หากมีความประสงค์จะเรียนคอร์สONLINE จะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 300 บาท และไม่ต้องเขียนใบสมัครใหม่ โดยให้โอนค่าเรียน พร้อมแนบรูปบัตรนักศึกษาOCA เขียน คอร์ส วัน และ เวลา ที่ต้องการเรียน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่ E-MAIL : OCANIHAO@gmail.com


การชำระเงิน การสมัครเรียนทุกครั้งสถาบันฯถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบและตัดสินใจแล้ว ดังนั้นเมื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอค่าเรียนคืนและไม่อนุญาตให้โอนสิทธิ์การเรียนไม่ว่ากรณีใด ๆ


ในกรณีที่คอร์สเรียนเปิดไม่ได้ เนื่องจากจำนวนผู้เรียนในแต่ละห้องไม่ครบตามที่สถาบันฯกำหนด ทางสถาบันฯ ยินดีคืนค่าเรียนให้แก่ผู้เรียน โดยนำใบเสร็จค่าเล่าเรียนและตำรา มาดำเนินการคืนค่าเรียนแต่ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 300 บาท


ตำราเรียน ให้นำหลักฐานการโอนเงินไปรับตำราเรียนได้ที่สถาบันฯ หรือหากประสงค์จะให้ส่งทางไปรษณีย์ต้องชำระค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS) โดยโอนร่วมมากับค่าลงทะเบียนเรียนข้างต้น ทั้งนี้หากรับตำราแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืน


การเข้าเรียน นักศึกษาOCAที่เรียนONLINEต้องเข้าเรียนตามรอบวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ไม่สามารถดูวิดีโอย้อนหลังหรือเข้าเรียนในห้องเรียนปกติที่สถาบันฯไม่ว่ากรณีใดๆ


การสมัครเรียนในเทอมต่อไป ต้องลงทะเบียนเรียนภายในวันที่สถาบันฯ กำหนด หากมาลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด ต้องชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า 200 บาท ( ขั้นตอนย้อนไปดู ด้านบน หัวข้อ นักศึกษาเก่า )


หมายเหตุ ระเบียบการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า