汉语 趣谈

汉语 趣谈

คำอวยพรภาษาจีน

生日快乐 shēng rì kuài lè แปลว่า สุขสันต์วันเกิด
shēng แปลว่า เกิด
แปลว่า วัน , วันที่ , พระอาทิตย์
生日 shēng rì แปลว่า วันเกิด
kuài แปลว่า เร็ว, รวดเร็ว, ฉับไว
แปลว่า มีความสุข, เป็นสุข, ปลื้มปิติยินดี
快乐 kuài lè แปลว่า มีความสุข, เป็นสุข
生日快乐 shēng rì kuài lè แปลว่า มีความสุขในวันเกิด, สุขสันต์วันเกิด

สุขสันต์วันเกิด 生日快乐 ทุกๆคน

ตัวอย่างการใช้คำศัพท์

ภาษาจีน 学问 Xué wèn เป็นคำนาม
ความหมาย แปลว่า “วิชาความรู้”
ส่วนประกอบ ประกอบด้วย 学 แปลว่า เรียน 问 แปลว่า ถาม เป็นคำศัพท์ที่ง่ายๆแต่มีความหมายลึกซึ้ง กล่าวคือ การจะเรียนให้สำเร็จหากไม่เข้าใจต้องถาม เมื่อถามและเรียนเข้าใจแล้วต้องสอนคนอื่นให้เข้าใจด้วย
ตัวอย่างการใช้ 只要你弄懂了 ‘学问’ 你就有了学问, 自然 ‘知识就是力量’ 了嘛!
Zhǐ yào nǐ nòng dǒng le ‘xué wèn’ nǐ jiù yǒu le xué wèn, zì rán ‘zhī shì jiù shì lì liàng’ le ma!

也就成功了!
Yě jiù chéng gōng le!
เพียงแค่คุณทำความเข้าใจเกี่ยวกับ学问 คุณก็จะมีวิชาความรู้ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วความรู้คือพลังนำไปสู่ความสำเร็จ

สุภาษิตจีนน่ารู้

学习根苦果甜
Xuéxí gēn kǔguǒ tián
การเรียนรู้ที่ขมขื่นนั้นให้ผลที่หอมหวาน

ระบบการออกเสียง

ระบบการออกเสียงของจีนกลางในปัจจุบัน เรียกว่าพิณอิน ( p7ny7n ) ซึ่ง พิณ ( p7n ) แปลว่าการสะกด ส่วน อิน ( y7n ) แปลว่า เสียง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เสียงพยัญชนะต้น เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์


ในครั้งนี้เราจะกล่าวถึงการเทียบเสียงพยัญชนะต้น
อักษร ออกเสียง ตัวอย่างคำ แปลว่า
b แปด
p พ/ผ กลัว
m ม้า
f ฟ/ฝ fāng สถานที่
d ใหญ่
t ท/ถ เขา
n เธอ
l ถนน
z zuò นั่ง
c ช/ฉ เช็ด
s ซ/ศ สี่
zh จร zhè นี้
ch ชร/ฉร chá ชา
sh ชร/สร shí สิบ
r ยร พระอาทิตย์
j jiǔ เก้า
q ช/ฉ เจ็ด
x ซ/ส xué เรียน
g gēgē พี่ชาย
k kǒu ปาก
h ฮ/ห hǎo ดี
y ย/อ หนึ่ง
w ว/อ ห้า


อักษรที่ออกเสียง จ ช/ฉ และ ซ/ส ใช้แทนเสียงได้หลายเสียง ดังนี้
- เสียงที่ออกเสียง จ แทนเสียง j จี zh จรือ z จือ
- เสียงที่ออกเสียง ช/ฉ แทนเสียง q ชี ch ชรือ c ชือ
- เสียงที่ออกเสียง ซ/ส แทนเสียง x ซี sh ซรือ s ซือ
เสียง y และ เสียง w ออกเสียงใกล้เคียงกันระหว่าง ย กับ อ และ เสียง ว กับ อ ในการออกเสียงภาษาไทยบางครั้ง y อาจสะกดด้วย ย และบางครั้งสะกดด้วย อ เช่นเดียวกับเสียง w บางครั้งสะกดด้วยเสียง ว และบางครั้งสะกดด้วยตัว อ ซึ่งอยู่กับความใกล้เคียงกับเสียงจากการสะกดเป็นภาษาไทย

อักษรมงคล 8 ประการ

( zhōng ) ( xiào ) ( rén ) ( ài )
       
( lǐ ) ( yì ) ( lián ) ( chǐ )
       


8 คำนี้ เป็นคำที่ชาวจีนสมัยก่อนได้รับการอบรมให้ยึดมั่นปฏิบัติเพื่อเป็นหลักธรรมสำคัญประจำใจตลอดชีวิต จึงจะสมชื่อที่ว่าเป็นผู้ที่มีการศึกษาดี ซึ่งแต่ละคำก็มีหลักธรรมที่น่าจดจำและนำไปปฏิบัติตาม เมื่อครั้งก่อนได้นำเสนอไปแล้ว 4 คำ ดังนี้

( zhōng ) ( xiào ) ( rén ) ( ài )

ครั้งนี้จะได้นำเสนออีก 4 คำ สุดท้าย คือ

( lǐ ) หมายถึง ขนบธรรมเนียมและพิธีกรรรมอันเป็นที่นิยมว่าถูกต้องและงดงามในสังคมที่ตกทอดมาแต่โบราณ

( yì ) หมายถึง สัจจะ 1 ในคุณธรรม 8 ข้อ ของชาวจีนที่แสดงออกด้วยความยึดมั่น ไม่ทิ้งเพื่อนในยามยากหรือในยามมีภัยและต่อสู้เพื่อความถูกต้องอย่างเด็ดเดี่ยว

( lián ) หมายถึง ความสันโดษมักน้อยความไม่โลภซึ่งเป็นคุณธรรมของขุนนางจีนสมัยโบราณ และเป็นคุณธรรมที่หล่อเลี้ยงความซื่อสัตย์สุจริตของชาวจีน

( chǐ ) หมายถึง ความละอายคล้ายหิริโอตัปปะคนที่มีความละอายใจอยู่ในกมลสันดาลนั้นก็จะมีหลักเหนี่ยวรั้งจิตใจไม่ให้กระทำใดๆไปตามกิเลสทะยานอยากของตน

สุภาษิตจีนน่ารู้

无 道 人 之 短,无 说 己 之 长。

wú dào rén zhī duǎn, wú shuō jǐ zhī zhǎng.施 人 慎 勿 念,受 施 慎 勿 忘。

shī rén shèn wù niàn, shòu shī shèn wù wàng.世 誉 不 足 慕,唯 仁 为 纪 纲。

Shì yù bù zú mù, wéi rén we2i jì gāng.隐 心 而 后 动,谤 议 庸 何 伤?

Yǐn xīn ér hòu dòng, bàng yì yōng hé shāng?无 使 名 过 实,守 愚 圣 所 臧。

Wú shǐ míngguò shí, shǒu yú shèng suǒ zāng.在 涅 贵 不 淄,暧 暧 内 含 光。

Zài niè guì bù zī, ài ài nèi hán guāng.柔 弱 生 之 徒,老 氏 诫 刚 强。

Róuruò shēng zhī tú, lǎo shì jiè gāng qiáng.硁 硁 鄙 夫 介,悠 悠 故 难 量。

Kēng kēng bǐ fū jiè, yōu yōu gù nán liàng.慎 言 节 饮 食,知 足 胜 不 祥。

Shèn yán jié yǐnshí, zhī zú shèng bù xiáng.行 之 苟 有 恒,久 久 自 芬 芳。

Xíng zhī gǒu yǒuhéng, jiǔ jiǔ zì fēnfāng.
อย่ากล่าวถึงความชั่วของผู้อื่น
การช่วยเหลือผู้อื่นนั้นไม่ต้องจดจำไว้
ชื่อเสียงภายนอกนั้นไม่เป็นสิ่งที่น่าใฝ่ใจ
การถ่อมตนนั้นเป็นสิ่งที่นักปราชญ์สรรเสริญ
แล้วความงามนั้นก็จะเป็นที่ประจักษ์
คำนินทานั้นมิอาจให้ร้ายคนได้
คนใจเย็นและใจกว้างต่างหากจึงเป็นสิ่งล้ำลึกที่หยั่งได้ยาก
ความสันโดษนั้นเหนือกว่ามงคลทั้งปวง
อย่าพูดถึงความดีของตัว
แต่หากได้รับความช่วยเหลือจากใครลืมไม่ได้เป็นอันขาด
มีแต่ความดีเท่านั้นที่ควรยึดเป็นหลักของชีวิต
ความรุ่งเรืองนั้นไม่พึงนำมาโอ้อวด
ทำการใดให้รอบคอบไว้ก่อน
ความอ่อนน้อมเป็นลักษณะของปุถุชนที่กล้าด้วยมานะ
ระมัดระวังในคำพูด มัธยัสในการกินอยู่
ถ้ายึดมั่นปฏิบัติด้วยความเพียร นานเข้าก็เกิดความหอมหวลขึ้นเอง