ตารางเรียนประจำปี 2565

ตารางเรียนประจำปี 2565

เทอม (65) วันรับสมัคร (นักศึกษาเก่า) วันรับสมัคร (นักศึกษาใหม่) วันเปิดเรียน
1 20 พ.ย. 64 - 28 พ.ย. 64 29 พ.ย. 64 - 26 ธ.ค. 64 10 ม.ค. 65 - 14 มี.ค. 65
2 12 ก.พ. 65 - 20 ก.พ. 65 21 ก.พ. 65 - 14 มี.ค. 65 21 มี.ค. 65 - 5 มิ.ย. 65
3 30 เม.ย. 65 - 8 พ.ค. 65 9 พ.ค. 65 - 5 มิ.ย. 65 13 มิ.ย. 65 - 11 ส.ค. 65
4 16 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 25 ก.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 22 ส.ค. 65 - 18 ต.ค. 65
5 17 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 26 ก.ย. 65 - 18 ต.ค. 65 24 ต.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65
(1/66) 19 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 28 พ.ย. 65 - 25 ธ.ค. 65 9 มกราคม 2566

หมายเหตุ ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม