ตารางเรียนประจำปี 2567

ตารางเรียนประจำปี 2567

เทอม (67)วันรับสมัคร (นักศึกษาเก่า)วันรับสมัคร (นักศึกษาใหม่)วันเปิดเรียน
1 18 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66 27 พ.ย. 66 - 24 ธ.ค. 66 8 ม.ค. 67 - 23 มี.ค. 67
2 17 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67 26 ก.พ. 67 - 17 มี.ค. 67 25 มี.ค. 67 - 8 มิ.ย. 67
3 11 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67 20 พ.ค. 67 - 9 มิ.ย. 67 17 มิ.ย. 67 - 25 ส.ค. 67
4 6 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67 15 ก.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 26 ส.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
5 21 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 30 ก.ย. 67 - 20 ต.ค. 67 28 ต.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67
(1 / 68) 23 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67 2 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 6 มกราคม 68

หมายเหตุ ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม