ตารางเรียนประจำปี 2563

ตารางเรียนประจำปี 2563

เทอม (63)วันรับสมัคร (นักศึกษาเก่า)วันรับสมัคร (นักศึกษาใหม่)วันเปิดเรียน
123 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 622 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 626 ม.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
215 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 6324 ก.พ. 63 - 15 มี.ค. 6323 มี.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63
325 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 635 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 638 มิ.ย. 63 - 9 ส.ค. 63
411 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 6320 ก.ค. 63 - 9 ส.ค. 6317 ส.ค. 63 - 11 ต.ค. 63
512 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 6321 ก.ย. 63 - 11 ต.ค. 6326 ต.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63
(1/64)21 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 6330 พ.ย. 63 - 27 ธ.ค. 6311 มกราคม 2564