ความเป็นมาของการสอบ

ความเป็นมาของการสอบ HSK/YCT

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

การสอบ HSK เป็นการสอบที่แพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก เช่น อเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฯลฯ ซึ่งคณะกรรมการ HSK แห่งชาติ ณ นครปักกิ่งเป็นผู้ดำเนินการ และในปี พ.ศ. 2538 ได้มอบหมายให้สถาบันOCA เป็นศูนย์ดำเนินการสอบขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย การสอบวัดระดับความรู้HSK นี้ทำให้ทราบถึงระดับความรู้ความสามารถทางการใช้ภาษาจีนของชาวต่างชาติและสามารถนำไปใช้เป็นเกณฑ์เทียบชั้นเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับต่างๆตามที่มหาวิทยาลัยในประเทศจีนกำหนด โดยการสอบดังกล่าวเป็นการสอบที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายเช่นเดียวกับการสอบTOEFL ในภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ภาษาจีนตามลำดับขั้นที่สามารถสอบได้ ใบรับรองนี้จะออกให้โดยคณะกรรมาธิการการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ณ นครปักกิ่ง 

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเด็ก (YCT)

หลังจากสำนักงานส่งเสริมภาษาจีนนานาชาติแห่งประเทศจีน ประสบความสำเร็จในการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนHSK สำหรับบุคคลทั่วไป จึงได้เผยแพร่การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนรูปแบบใหม่ เพื่อวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชนที่ศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้ชื่อโครงการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเด็ก หรือ YCT แบ่งการสอบเป็น 4 ระดับ ซึ่งการสอบรูปแบบนี้เป็นการส่งเสริมเด็กต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการเรียนภาษาจีน และเพิ่มความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาจีน เพื่อยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาจีนและช่วยสร้างความมั่นใจความภาคภูมิใจในการเรียนภาษาจีนของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้การสอบYCT เป็นที่ยอมรับและมีการจัดสอบในประเทศสิงคโปร์ เกาหลี และ แคนาดาแล้ว โดย OCA จัดสอบครั้งแรก ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2550