C2010 บทที่ 11 Clip6 十分+adj.=很+adj. หน้า 74 20200314 OCA

C2010 บทที่ 11 Clip6 十分+adj.=很+adj. หน้า 74 20200314 OCA

Monday, Dec 22, 2014 1 comment(s)

วิดีโอการเรียนการสอนภาษาจีนเหล่านี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่ขาดเรียน และนักศึกษาที่เรียนแล้วต้องการดูซ้ำ แต่หากมีผู้สนใจทั่วไปต้องการเข้ามาดูก็เรียนเชิญด้วยความยินดีครับ

Related Articles: (4)

Leave Your Comment