โยคะ

แนะนำศูนย์ฯ
ไซอิ๋ว
การฝังเข็ม
ชาจีน
ชี่กง
โยคะ
การจัดสวนแบบจีน

โยคะมีหลายความหมาย เช่น หมายถึง การประกอบหรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ถึงจุดหมาย คือ โมกษะ ความหลุดพ้นจากทุกข์ โดยการปฏิบัติโยคะ และท่านปตัญชลียังให้ความหมายของโยคะ ว่า หมายถึง ความวิริยะ ความพากเพียรเพื่อให้จิตหลุดพ้น เป็นต้น

อินเดียเป็นอู่อารยธรรมของโลกมาแต่โบราณกาล มีระบบปรัชญาต่างๆ เกิดขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก รวมทั้งปรัชญาโยคะซึ่งเป็นระบบปรัชญาที่มีพื้นฐานของตนเอง ระบบปรัชญาเหล่านี้ล้วนแต่ เกิดจากนักปราชญ์ซึ่งแสวงหาหนทางแห่งความพ้นทุกข์ทั้งสิ้น ดังนั้น อารยธรรมอินเดียแต่โบราณ จึงมีความเจริญรุ่งเรืองและหลากหลายมาก

สำหรับปรัชญาโยคะนั้น เจริญเคียงคู่มากับปรัชญาสางขยะ และมีมาก่อนพุทธกาลปรัชญา ทั้งสองนี้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก นักปรัชญาบางท่านเห็นว่า ปรัชญาสางขยะกับปรัชญา โยคะเป็นลัทธิเดียวกัน ปรัชญาสางขยะเป็นภาคทฤษฎี และปรัชญาโยคะเป็นภาคปฏิบัติ

ท่านปตัญชลีเป็นผู้รวบรวมปรัชญาโยคะขึ้น เรียกว่า " โยคะสูตร " ซึ่งอยู่ในช่วง 300 ปี หลังพุทธกาล ถ้าศึกษาให้ละเอียดจะเห็นว่า โยคะนั้นมุ่งปฏิบัติไปสู่สมาธิ เพื่อทำลายกิเลสตัณหาบรรลุทางพ้นทุกข์ หลักปฏิบัติของโยคะบางส่วนก็เหมือนกับในพุทธศาสนา เช่น การทำสมถกรรมฐานในพระพุทธศาสนา

 ขั้นตอนการฝึกโยคะ ประกอบด้วย

- การฝึกการผ่อนคลาย โดยฝึกการบริหารด้วยอาสนะต่างๆ

- การฝึกผ่อนคลายทางจิตใจ

- การฝึกการหายใจ

- การฝึกสมาธิ


ประโยชน์ที่ผู้ฝึกจะได้รับ

ผู้ฝึกจะได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการของสุขภาพองค์รวม ได้แก่ อาหาร การออกกำลังกาย ด้วยโยคะ การฝึกการหายใจ การฝึกเทคนิคการผ่อนคลาย การฝึกสมาธิ ทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคต่างๆ หากนำไปปฏิบัติทุกวันจนเป็นวิถีชีวิตประจำวัน ก็จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรง รูปร่างสวยงาม ไม่เป็นโรค จิตใจผ่อนคลายเป็นสมาธิ มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง สามารถ แก้ไขความเครียดที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง


Copyright© 2001 Oriental Culture Academy,
All rights reserved
Tel (662)216-2826-8 Fax (662)216-2829